โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง
 • ประสบการณ์ : 1-2
คุณสมบัติ
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยใช้ กระบวนการพยาบาล และ หลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้าง
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • สอบผ่านการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยเด็ก
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : IT Support (สัญญาจ้างรายปี)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ
 •  จบวุฒิปวส. ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความอดทนและสามารถรับแรงกดดันได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการสนับสนุนการบริการ IT ในส่วน
  Outreach Clinicโดยทำงานผ่านระบบ Remote
  และออกหน้างานเพื่อ Maintenance ตามรอบ
  เวลา หรือออกหน้างานกรณีที่ต้องสนับสนุน
  เร่งด่วน
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิกบ้านเพ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ : 1-2
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน OPD 1 – 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม, สูติ นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ การให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิกบ้านเพ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ : 0-3
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน OPD 1 – 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม, สูติ นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ การให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิกบ้านเพ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ : 1-2
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน OPD 1 – 3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม, สูติ นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ การให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพ IPD
 • อัตราที่รับ : หลายอัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง
 • ประสบการณ์ : 0-2
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ (มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขึ้นเวรได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพแผนก ICU
 • อัตราที่รับ : หลายอัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง
 • ประสบการณ์ : 0-2
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ (มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขึ้นเวรได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤต
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. หอพักราคาพนักงาน
 3. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
 4. โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์ม
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า