Emergency & Trauma

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ภาพรวม

 • Emergency & Trauma โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน รวมถึงให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์โดยรถ Ambulance

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยทั้งในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินพร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามากด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างครอบคลุม ตลอดจนเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย พร้อมให้บริการการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐาน ด้วยความรวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย พ้นจากภาวะวิกฤติที่อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว
 • นอกจากนี้ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ยังเป็นโรงพยาบาล 1 ใน 12 แห่งของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอุบัติเหตุ (Center of Excellence for Trauma) ในเครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS Trauma Network) เพื่อร่วมพัฒนาการดูแลผู้บาดเจ็บ โดยการใช้แนวทางปฎิบัติเชิงประจักษ์ (evidence-based treatment guidelines) การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย การเก็บฐานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ (Trauma Registry) และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 3 ตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

ศักยภาพการดูแลรักษา ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 • การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง(Advanced Ambulance) โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไปจนถึงนำส่งโรงพยาบาล ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 3 (Trauma Center Level 3)  ให้บริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในขอบเขตศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตาม ภายใต้มาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการรักษาด้วยการผ่าตัด รักษาด้วยยา รวมถึง การฟื้นฟูสภาพ
 • ผ่าตัดเร่งด่วนฉุกเฉิน (Emergency Operation) ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดฉุกเฉิน เร่งด่วนได้ภายใน 30 นาที
 • ช่องทางด่วน (Fast Track) ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง (Trauma Fast Track) โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke Fast Track) และโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI Fast Track) ด้วยแบบแผนการดูแลที่มีมาตรฐาน และรวดเร็ว
 • การให้ความรู้ และสนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ แก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น กลุ่มอาสากู้ภัย กลุ่ม อสม. กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ เป็นต้น

Service Highlights

 • การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง(Advanced Ambulance) โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไปจนถึงนำส่งโรงพยาบาล ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ระดับ 3 (Trauma Center Level 3)  ให้บริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในขอบเขตศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตาม ภายใต้มาตรฐานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการรักษาด้วยการผ่าตัด รักษาด้วยยา รวมถึง การฟื้นฟูสภาพ
 • ผ่าตัดเร่งด่วนฉุกเฉิน (Emergency Operation) ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดฉุกเฉิน เร่งด่วนได้ภายใน 30 นาที
 • ช่องทางด่วน (Fast Track) ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง (Trauma Fast Track) โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke Fast Track) และโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI Fast Track) ด้วยแบบแผนการดูแลที่มีมาตรฐาน และรวดเร็ว
 • การให้ความรู้ และสนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ แก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น กลุ่มอาสากู้ภัย กลุ่ม อสม. กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ เป็นต้น

UCEP 

 • UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) : ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์การรักษาขั้นพื้นฐานในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ตามนโยบายรัฐ ในการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤติและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

พ.ร.บ.

 • พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) : ให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ และบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และสินไหมชดเชยต่างๆ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า