บัตรชีววัฒนะไพรม์แพลทินัม

Bangkok Hospital Pattaya Chiva Cards Prime Platinum

อายุบัตร 2 ปี

ราคา 14,000 นาท

ต่ออายุ 13,500 บาท

ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

รายการสิทธิประโยชน์

1. ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน

ส่วนลด 40%

 • เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารแรกเกิด และ ห้อง Economy (อาคารA, อาคารB)
 • ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการ์โรงพยาบาล และอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายน้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุ โลก สงวนสิทธิ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
 • โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง,
  ห้อง Economy และห้องอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน

ส่วนลด 15%

 • ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวซภัณฑ์พิเศษ , Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
 • โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และ นามินทร์ สงนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
 • เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่ว่นลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
3. ส่วนลดค่รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่สมัคร

ส่วนลด 15%

 • ยกเว้นค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวซภัณฑ์พิเศษ , Lab พิเศษ, รายการส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และ Net Price
 • โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 และ นามินทร์ สงนสิทธิ์ให้ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ และยา Net price
 • เครือโรงพยาบาลเปาโล รับสิทธิ์ส่ว่นลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน
4. ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ

ส่วนลด 15%

 • ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
 • สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอซและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตรประเภทอื่นๆ งดร่วมรายการ
5. ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด

ส่วนลด 10%

 • ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
 • สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์,โรงพยาบาลบีเอ็นเอซและเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ร่วมรายการเฉพาะบัตร Junior เท่านั้น บัตรประเภทอื่นๆ งดร่วมรายการ
6. ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
     – ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง 5 %
     – ขูดหินปูน และปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%

ส่วนลด 5%-10%

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย), โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือโรงพยาบาลพญาไท ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมีอพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวซภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย และค่าทันตสุขภาพ
 • โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 , 3, นวมินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น รากเทียมและจัดฟันหรือเงื่อนไขอื่นๆตามโรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาและโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ยกเว้น จัดฟัน, ฟอกสีฟันขาว, รากเทียม และค่าแพทย์
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลด สำหรับอุดฟัน, ขูดหินปูน และถอนฟันเท่านั้น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ยกเว้นทันตกรรมรากเทียม
 • โรงพยาบาลกรุ่งเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
7. ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ส่วนลด 5%

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลกรุงเทพเซียงใหม่, โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ งดร่วมรายการ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ยกเว้น EKG
8. ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (พ่อ-แม่-ลูก) ตลอดอายุสมาซิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร

เฉพาะสมาชิก บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ เท่านั้น

 • เฉพาะญาติสายตรงที่มีนามสกุลเดียวกับสมาชิกเท่านั้น เช่น บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตร
9. รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ)

– ชุด Prime Platinum จำนวน 1 ชุด มูลค่า 14,000 บาท
– วงเงินตรวจสุขภาพ มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 19,000 บาท*

 • เพื่อความสะดวก ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาทำนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์, สอบถามเงื่อนไขการเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ
 • กรณีใช้ไม่ถึงมูลค่าที่ได้รับ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอนหรือคืนเป็นเงินสด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน
10. ส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกันตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

ส่วนลด 15%* (2 ครั้ง)

 • รายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ได้แก่
  • รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ยกเว้น Lab พิเศษ
  • อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจพิเศษบางรายการ ได้แก่ Digital mammogram with Ultrasound, Upper GI, Ultrasound upper or Lower Abdomen, Ultrasound Whole Abdomen, Bone Densitrometry, Echocardiogram, EST, Calcium score, ThinPrep Pap Test และรายการอื่นๆตามที่รพ.กำหนด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สามารถใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น
11. ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องพัก ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น)

จำนวน 2 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท*

 • วิธีการหักส่วนลดค่าห้องพัก จะต้องนำสิทธิ์นี้มาลดค่าห้อง จากราคาเต็มก่อน แล้วใช้% ส่วนลดค่าห้องของแต่ละบัตรนำมาหักส่วนต่างที่เหลือ
 • เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ยกเว้น ยกเว้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และ ห้อง Economy
 • ยกเว้นค่าอาหาร, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาลและอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน, สมาชิกอายุน้อยกว่า 4ปี ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Extra และ VIP
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก งดร่วมรายการ
 • โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และ ห้องอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทอนหรือ คืนเป็นเงินสด
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,000 – 2,500 บาทต่อ 1 คืน ตามประเภทบัตร
12. ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก

จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท มูลค่ารวม 500 บาท*

 • ใช้กรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ยกเว้นค่าแพทย์ทันตกรรม
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นามินทร์ และ เครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
13. ส่วนลด 30% สำหรับเรียกใช้รถรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU

จำนวน 3 ครั้ง

 • ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการ
  พยาบาล และ ค่าบริการอื่นๆ
 • สำหรับใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
14. ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ

จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 13,000 บาท*

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 • รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)
15. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ

เฉพาะสมาชิก บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ เท่านั้น

 • รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย), เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาล เปาโล
 • ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอื่นๆ
 • โร่งพยาบาลกุรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,800 บาทต่อครั้ง
16. ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ

เฉพาะสมาชิก บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ เท่านั้น

 • ยกว้นค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการอื่นๆ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต งดร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 1,200 บาทต่อครั้ง
17. ส่วนลดฉีดวัคซีน ยกเว้นวัคซีนพิเศษจากอัตราปกติ

เฉพาะสมาชิก บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ เท่านั้น

 • ยกเว้นวัคซีนพิเศษ วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
 • สามารถใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
18. รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์

จำนวน 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท*

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก งดร่วมรายการ
 • หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือ คืนเป็นเงินสด
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 400 บาทต่อครั้ง
19. รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรค์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก

เฉพาะสมาชิก บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ เท่านั้น

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ยกเว้นค่าอุปกรณ์พิเศษ, เครื่องมีอพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก งดร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการได้ครั้งละไม่เกิน 500-1,500 บาทต่อครั้ง
20. ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom whitening จากอัตราปกติ

จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท*

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 • หากอัตราค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิ์ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ทอน หรือ คืนเป็นเงินสด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย) และโรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ในกรณี ฟอกสีฟันที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา,โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาท 3 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา งดร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้ 2,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย (*) สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้

บัตรชีววัฒนะประเภทอื่น ๆ

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า