ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 จากราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แพทย์แห่งประเทศไทย ความเป็นมา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยองค่อนข้างสูง และในปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรุนแรงติดอันดับต้อนของประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองพร้อมรองรับทุกอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ และอัตราการรอดชีวิต (NTDB) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำหลักคิดเรื่องการเข้าถึงการบริการที่ง่าย และรวดเร็ว สามารถวินิจฉัยภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองในปี 2566 ในปี พ.ศ.2566 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองทั้งหมด 34,767 ราย รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 1,102 ราย รายละเอียดดังนี้ บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 882 ราย บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 135 ราย บาดเจ็บอาการหนัก จำนวน 54 ราย บาดเจ็บวิกฤตอาการหนักมาก จำนวน 31 […]

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 Read More »

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดยคุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, ผู้จัดการฝ่าย และทีม Nurse Educator Unit , เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง สำหรับการออกแบบการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 เวลา 08.00-12.00น.

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2567 Read More »

เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองการอนุมัติ เปิดดำเนินการและรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 1 (มคฉ.1) โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุมัติ เปิดดำเนินการและรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 1 (มคฉ.1)

พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุมัติ เปิดดำเนินการและรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 1 (มคฉ.1) “มคฉ.๑” เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพและเกณฑ์อื่นในการจัดการฝึกอบรมเพื่อการผลิตหรือเพิ่มพูนคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติการกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำทีมโดย คุณนิลเนตร สืบสาย ผู้จัดการสายงาน PCG 5 และทีมศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรอนุมัติและรับรองหน่วยฝึกอบรม สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จาก ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ณ สถาบันการ แพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน รวมถึงให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์โดยรถ Ambulance

พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุมัติ เปิดดำเนินการและรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 1 (มคฉ.1) Read More »

12.11.2023 Bangkok Rayong 92

BRH Network จัดประชุมวิชาการ Trauma Day for Rescuer (12 พฤศจิกายน 2566)

BRH Network จัดประชุมวิชาการ Trauma Day for Rescuer Trauma Day for Rescuer วันสำคัญของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนำส่ง การปฐมพยาบาลการรักษาเบื้องต้น Basic Life Support (BLS) ตลอดจนการฟื้นฟูทางด้านจิตใจ โดยมีทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ชีวิตให้ผ่านพ้นอาการวิกฤตเหล่านี้ไปได้… งาน Trauma Day For Rescuer โดยได้รับเกียรติจาก นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก นพ.สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อุบัติเหตุและออโธปิดิกส์ ในเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด กล่าวเปิดงาน (ผ่าน clip VDO)  พร้อมด้วย พญ.พัชรี ปิยวรเดช รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพระยอง และรักษาการผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพปลวกแดง คุณนิลเนตร สืบสาย ผู้จัดการ PCG

BRH Network จัดประชุมวิชาการ Trauma Day for Rescuer (12 พฤศจิกายน 2566) Read More »

Grand opening

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดงาน Grand Opening โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง 

✨Grand Opening โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง🏥 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดงาน Grand Opening โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยพลโทนายแพทย์กนกรส หงส์ทอง ประธานกรรมการ บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  ,นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ,นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน),นาปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานร่วมในพิธี    พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดย นายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง , นายแพทย์วสุ ริจิรานุวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง , แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, แพทย์หญิงโมไนยา พฤทธิภาพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง , คุณอัญชลี ใจกล้า ผู้จัดการฝ่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดงาน Grand Opening โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง  Read More »

หน้าปก new and event valentine

จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความรัก (รักษ์) สุขภาพ “LOVE ME, LOVE YOUR HEALTH”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันแห่งความรัก กิจกรรมเทศการแห่งความรัก (รักษ์) สุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความรัก (รักษ์) สุขภาพ  “LOVE ME, LOVE YOUR HEALTH” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เจนวิทย์ พุทสีเสน  แพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรมและสุขภาพเพศ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงาน 💙บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ 💙กิจกรรม Facebook Live ให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ  โดย นายแพทย์เจนวิทย์ พุทสีเสน แพทย์เฉพาทางด้านสูตินรีเวชกรรม และสุขภาพเพศ ,  💙โปรโมชั่น Flash Sale โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาประหยัด ,  💙กิจกรรม LIKE LOVE TAKE(a photo) บริการถ่ายรูปสติกเกอร์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  💙พร้อมมอบดอกกุหลาบให้กับผู้รับบริการ   📍ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 📌วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ⏲เวลา

จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความรัก (รักษ์) สุขภาพ “LOVE ME, LOVE YOUR HEALTH” Read More »

หน้าปก new and event วันเด็ก

AMAZING Children’s Day 17th  ตอน เด็กดีโชว์ให้ปัง ใส่พลังให้สุด “POWER KIDS”

AMAZING Children’s Day 17th  ตอน เด็กดีโชว์ให้ปัง ใส่พลังให้สุด “POWER KIDS”           โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดกิจกรรม มหัศจรรย์วันเด็ก ปีที่ 17 AMAZING Children’s Day 17th ตอน เด็กดีโชว์ให้ปัง ใส่พลังให้สุด “POWER KIDS” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเยาวลักษณ์ สีทองเข้ม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เป็นประธานเปิดงาน   กิจกรรมภายในงาน ชุดการแสดง ปอน ปอน ปอน by ครูปัน จากน้อง ๆ โรงเรียนสอนเต้น PAPLAY, กิจกรรมระบายสีพร้อมกับแจกลูกโป่งให้กับน้องๆ, กิจกรรม Power Kids ร่วมโพสวิดีโอโชว์ความสามารถพิเศษของน้อง ๆ และกิจกรรมพ่อจ๋า แม่จ๋าโตขึ้นหนูอยากเป็น…ร่วมเขียนความประทับใจที่มีต่อ “คุณหมอ ศูนย์สุขภาพเด็ก” ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 12,000

AMAZING Children’s Day 17th  ตอน เด็กดีโชว์ให้ปัง ใส่พลังให้สุด “POWER KIDS” Read More »

PR MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส ร่วมลงนาม พร้อมด้วยดร.เยาวดี สุวรรณาคะ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมพิธี โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองให้การต้อนรับเพื่อตกลงให้ความร่วมมือด้านวิชาการ ( MOU  )ต้องการจะตอบสนองความต้องการด้านวิชาการอย่าลืมที่จะมีเวลาทำงานร่วมกัน ในองค์กร ร่วมกันสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยติดตามเรียนรู้จากพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยต่างๆ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกหลักสูตรโปรดปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไปนี้ วันที่เปิดให้ :  มอบสิทธิพิเศษเหนือโรงพยาบาล( Hospital Profile) โดยแพทย์หญิง พัชรี ปิยวรเดช รองตรวจ รพ.กรุงเทพระยอง และสิ่งที่ดีกว่าที่ควรจะได้รับจากทุกคนในโรงพยาบาลทั่วไป  โดยคุณนุชนาท พุทธกันยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00-16.00

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  Read More »

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย  โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง 23 พฤศจิกายน 2565

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย  โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร BDMS เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา 07.30-11.00 น.  ณ รพ.มะเร็งกรุงเทพระยอง รพ.พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2565  การบริการของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม,มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งปอด เป็นต้น รังสีรักษา เคมีบำบัด ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง และอื่นๆ

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง Read More »

หน้าปก โภชนาการแม่และเด็ก

กิจกรรมสัมมนาคุณแม่คุณภาพ “6 เดือนของการตั้งครรภ์มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

กิจกรรมสัมมนาคุณแม่คุณภาพ  “6 เดือนของการตั้งครรภ์มหัศจรรย์แห่งชีวิต”  โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดกิจกรรมสัมมนาคุณแม่คุณภาพในหัวข้อ 6 เดือนของการตั้งครรภ์มหัศจรรย์แห่งชีวิต  พิธีกรกล่าวต้อนรับโดย คุณอรชุมา อนุตรโสตถิ หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เจนวิทย์ พุทสีเสน แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์นรีเวชกรรมและสุขภาพทางเพศประจำสหคลินิกสูตินรีเวช รพ.กรุงเทพระยอง สาขาสตาร์ เป็นประธานเปิดงานและวิทยากร  ภายในงานพบ กับกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ”ความสำคัญสุขภาพใจของคุณแม่ตั้งครรภ์และการดูแลสุขภาพใจระหว่างตั้งครรภ์” โดย คุณพัชรา ปิ่นทอง นักจิตวิทยา , หัวข้อ “อาหารสำหรับคุณแม่ไตรมาส 2 และอาหารป้องกันการแพ้ท้อง” โดย คุณศรัญญา ไม้จันทร์ และคุณสุมลกาญจน์ กองทรง นักโภชนาการ , หัวข้อ “การออกกำลังกาย สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาส 2” โดย คุณปาลีนา หลีวานิช นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยกิจกรรม ถาม-ตอบ รับของที่ระลึก จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 10 คู่ คะแนน CSI 4.88 คะแนน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง วันเสาร์ที่ 19

กิจกรรมสัมมนาคุณแม่คุณภาพ “6 เดือนของการตั้งครรภ์มหัศจรรย์แห่งชีวิต” Read More »

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า