ศูนย์ส่งเสริมอาชีวเวชศาสตร์

female medicine doctor measuring blood pressure patient medical healthcare concept
ขอบเขตการให้บริการ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ ตั้งอยู่อาคาร A ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 14 ปีเป็นต้นไป ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอก ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้รับบริการ และให้บริการรักษาพยาบาลพนักงานโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยในลักษณะผู้ป่วยนอกทุกวันเวลา 07.00-17.00 น.โดยตรวจสุขภาพลูกค้าทั่วไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และประจำปีบริษัท ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ตรวจไปต่างประเทศ ตรวจสุขภาพคนลงเรือ (seafarer) และให้คำปรึกษา ด้านอาชีวอนามัย ให้บริการคำปรึกษาสืบค้นข้อมูล ตอบปัญหา ตรวจวินิจฉัยรักษาและส่งต่อปัญหา เกี่ยวกับสารพิษและอุบัติภัยสารเคมีให้คำปรึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเกิดพิษและผลไม่พึงประสงค์ด้านพิษวิทยา 

Products

1. Mobile Check up Group
2. Contract Company Check up in Hospital
    · Pre-employ
    · Annual Check up
    · Vaccine > 14 ปี
3. Insurance Check up Group 

อาชีวอนามัย (Occupational Health)

โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์(Health Promotion & Occupation ) ของโรงพยาบาบาล ได้จัด ให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย

1. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) 
ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk through Survey) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆ 

2. การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance) 
ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเพื่อวางคนให้เหมาะสมกับงาน (Fit For Work) และการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health
Examination) ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน 

3. การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง 

งานตรวจสุขภาพ

· ให้บริการตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจประจำปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงานแก่สถานประกอบการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
· ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงาน
· ประเมินความเหมาะสมของสุขภาพและงานที่ทำ
· โปรแกรมการตรวจสุขภาพความเสี่ยงในการทำงานในที่สูง
· จัดโปรแกรมและให้คำแนะนำการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจทำงานลงที่อับอากาศ  ตรวจ OFF SHORE   ตรวจสุขภาพคนลงเรือ (Seafarer)
· ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไป ตรวจขอใบรับรองแพทย์ใบขับขี่
· ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด
· ตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
· รับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคจากการทำงาน
· ให้บริการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค
· การตรวจไปต่างประเทศ 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพหากอดนอน จะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจอุณหภูมิของร่างกายและจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
2. กรุณางดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจ เนื่องจากในโปรแกรมการตรวจ มีการตรวจหาค่าไขมันในเลือด สามารถดื่มน้ำเปล่าได้
3. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อผับแขน
4. ควรมาถึง โรงพยาบาลในช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป
5. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนในน้ำปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
6. การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Digital mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมี ประจำเดือนที่เต้านมมีความคัดตึง
7. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดการตรวจเอกซเรย์
8. ยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการตรวจ
9. หากมีประวัติการตรวจสุขภาพปีที่แล้ว กรุณานำมาด้วยในกรณีมีปัญหาต้องปรึกษาแพทย์ 

บุคลากรในหน่วยงาน

ทีมพยาบาลวิชาชีพ 11 ท่าน

· พยาบาลเฉพาะทาง อาชีวอนามัย 4 เดือน 4 ท่าน

· พยาบาล อบรมอาชีวอนามัย

· หลักสูตร 60 ชั่วโมง 6 ท่าน

· ทีมผู้ช่วยพยาบาล 16 ท่าน

· ทีมธุรการ 16 ท่าน

Vision

“ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์เรามุ่งมั่นเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจทุกจุดบริการและมุ่งหวังสร้างส่งเสริมสุขภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ”

Mission

“ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการบริการสร้างส่งเสริมตรวจสุขภาพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยการบริหารธุรกิจแบบเครือข่าย  อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคคลากรที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมุ่งมั่นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 

จุดเน้น/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

ผู้รับบริการต้องได้รับการตรวจสุขภาพที่ถูกต้องตามลักษณะความเสี่ยง,โอกาสก่อเกิดโรคได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
 

หน้าที่หลักและเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีในการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงแก่สถานประกอบการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมจากการทำงานและให้คำแนะนำการจัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกลุ่มโรคทั่วไปและอาชีวสุขศึกษาประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวสมรรถภาพปอด 

สอบถามเพิ่มเติมที่

สถานที่ตั้ง :  ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 – 17:00 น.

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า