ศูนย์สุขภาพดี

ศูนย์สุขภาพดี Wellness Center

เป็นศูนย์ให้บริการดูแลสุขภาพครบทุกมิติที่พร้อมดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่แรกเริ่ม ตลอดจนมีแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษาการดูแลแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดกรองโรคตามช่วงอายุ การดูแลรักษาโรคเรื้อรังและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ

ทางศูนย์มีบริการแนะนำวางแผนการรักษาโรคและการสร้างเสริมส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น ครอบคลุมและครบวงจรเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้ในทุกๆวันของชีวิตเปิด บริการตรวจสุขภาพแบบ One Stop Service ทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. ณ ชั้น 9 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมห้องตรวจที่แบ่งเป็นสัดส่วนตามลักษณะการใช้บริการอย่างลงตัว เครื่องมือแพทย์ที่สะอาดได้มาตรฐานระดับสากล ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ตกแต่งทันสมัย เพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ซึ่ง ศูนย์สุขภาพดี (Wellness center) มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผลการตรวจที่แม่นยำภายใต้การดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physician) โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณภาพ และการบริการที่ดี

บริการศูนย์สุขภาพดี (Wellness center)

ให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป
ให้บริการด้านการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเปิดให้บริการในส่วนของ
1.ตรวจสุขภาพประจำปี (ส่วนบุคคล)
2.ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
3.ตรวจสุขภาพตามสิทธิของบัตรชีววัฒนะ บัตรกำนัลของกลุ่มธนาคาร/กลุ่มบริษัทประกันชีวิต และคูปองตรวจสุขภาพต่างๆตามข้อตกลงที่มีกับโรงพยาบาล
4.ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน /ก่อน เรียนต่อต่างประเทศ
5.บริการเจาะเลือดตามใบส่งตัว เพื่อนำผลไปรักษาต่อ
6.บริการออกใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่
7.บริการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
8.บริการให้คำปรึกษาก่อนตรวจสุขภาพ
9.บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Lifestyle Modification) โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Service Highlights

 1. Check up program  โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 2. Personalize program  บริการให้คำแนะนำในการเลือกรายการตรวจสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ลักษณะการรับประทานอาหาร สิ่งแวดล้อม รวมถึงพันธุกรรม
 3. ดูแลรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ประจำครอบครัว เป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทุกมิติ (Holistic care) ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

ทำความรู้จัก "FAM MED"

 • Family Medicine (FAM MED) เวชศาสตร์ครอบครัว แต่ Family Doctor/Physician แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ประจำครอบครัว เป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทุกมิติ (Holistic care) ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ในทุกเพศทุกวัยและความเสี่ยงเฉพาะบุคคล/ครอบครัว

ทำไม FAM MED ถึงสำคัญ

 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวช่วยส่งต่อการรักษาได้อย่างไร้รอยต่อ โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ดูแลทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องให้การรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นแบบผสมผสาน
 • หากโรคมีความซับซ้อน/รุนแรงจะส่งต่อผู้ป่วยได้รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสม
 • ช่วยลดระยะเวลารอคอย และควบคุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจรักษาที่เกินความจำเป็น

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว FAM MED ดูแลคุณอย่างไร 

 • ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทุกมิติ
 • ดูแลปัญหาสุขภาพของทุกเพศ ทุกวัย ทุกโรคครบจนทุกกระบวนการเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะดูแลครอบครัวของคุณแบบระยะยาว
 • ให้คำแนะนำการปรับพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะบุคคลนำไปสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด
 • แนะนำการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองตามช่วงวัย

เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลในทุกช่วงชีวิต

วัยแรกเกิด 0-2ปี

 • ตรวจเช็คความสมบูรณ์และดูแลป้องกันความเสี่ยงทารกหลังคลอด รวมถึงตรวจพัฒนาการตามวัย
 • การฉีดวัคซีน แนะนำเรื่องการเลี้ยงดูบุตรในแต่ละช่วงวัยเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

วัยเด็ก 3-9ปี

 • ตรวจพัฒนาการประจำทุกปี ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตรวจประเมินสุขภาพโดยรวม
 • ประเมินสุขภาพของคนในครอบครัวที่ดูความเสี่ยงต่อเด็ก ตรวจการรับวัคซีน การมองเห็น และการได้ยิน
  แนะนำกิจกรรม และอาหารการกิน เพื่อความปลอดภัย

วัยรุ่น 10-20ปี

 • แนะนำเกี่ยวกับการเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ ให้ความรู้ด้านเพศศึกษาและสุขภาพทางเพศ
 • ประเมินสุขภาพจิตและพฤติกรรมการกิน การควบคุมน้ำหนักและทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
 • พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่

วัยทำงาน 21-39 ปี

 • ตรวจสุขภาพประจำปี เช่น ตรวจความดันโลหิต ตรวจไขมันในเลือด เป็นต้น
 • ดูแลอาหารการกิน การออกกำลังกาย และการควบคุมน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคอ้วน
 • การจัดการความเครียด การดูแลสุขภาพจิต
 • คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ เพื่อป้องกันโรคที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากในอนาคต

วัยก่อนเกษียณ 40-60 ปี

 • ควรรับการตรวจประเมินโรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิต
  คอเลสเตอรอลสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจพบและรักษาตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม
 • ผู้หญิงควรตรวจแมมโมแกรมหามะเร็งเต้านมและตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ
 • ผู้ชายควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก และแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีปัญหาเกี่ยวการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือความผิดปกติในการปัสสาวะ

วัยสูงอายุ อายุ 61 ปีขึ้นไป

 • ตรวจโรคต่างๆ ที่ตรวจในวัยก่อนเกษียณและยังคงมีความเสี่ยงสูงในวัยสูงอายุอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสุขภาพตาและการมองเห็นอย่างสม่ำเสมอ ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจกระดูกและข้อต่อ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการหกล้มกระดูกหัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 9 ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 – 17:00 น.

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

FAQ คำถามที่พบบ่อย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2566 สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 550 บาท (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของโรงพยาบาลแล้ว) และ สำหรับเด็ก อายุ 6 เดือน -15 ปี ราคา 790 บาท (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ของโรงพยาบาลแล้ว) แต่จะเป็นพยาบาลฉีดให้ ส่วนราคาแพทย์ฉีดให้ราคาประมาณ 1,300 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพดี Wellness Center ชั้น 9 โทร. 038921808

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพดี ชั้น 9 (Wellness Center) เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 038 921 808 หรือ 038 921 999 ต่อ 2102 หรือ 1919

งดอาหาร 12 ชั่วโมง ก่อนตรวจ สามารถดื่มน้ำเปล่าและรับประทานยาลดความดันโลหิตได้ตามปกติ สุภาพสตรี หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงมีประจำเดือน (หากมีประจำเดือน ควรรอให้ประจำเดือนหมดไปแล้ว อย่างน้อย 7 วัน)

หลังจากซื้อโปรแกรม ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิตรวจได้ภายใน 30 วัน

หลังจากซื้อโปรแกรม เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อแจ้งนัดหมาย วันเวลา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

สามารถมาติดต่อทำนัดหมายโดยทางแผนกจะเป็นผู้โทรนัดหมาย และสามารถมาใช้สิทธิตรวจตามแพ็คเกจได้โดยรับคูปองในวันตรวจ แจ้งชื่อผู้ใช้สิทธิตรวจให้ถูกต้อง (โดยคูปองไม่มีการจัดส่ง)

 • กรณีมีการเจาะเลือด ใช้เวลารอผลเลือดประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจโปรแกรมที่ไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจโปรแกรมที่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)
 • ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้อง (Ultrasound whole abdomen)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า