ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 จากราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แพทย์แห่งประเทศไทย ความเป็นมา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยองค่อนข้างสูง และในปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรุนแรงติดอันดับต้อนของประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองพร้อมรองรับทุกอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ และอัตราการรอดชีวิต (NTDB) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำหลักคิดเรื่องการเข้าถึงการบริการที่ง่าย และรวดเร็ว สามารถวินิจฉัยภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองในปี 2566 ในปี พ.ศ.2566 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองทั้งหมด 34,767 ราย รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 1,102 ราย รายละเอียดดังนี้ บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 882 ราย บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 135 ราย บาดเจ็บอาการหนัก จำนวน 54 ราย บาดเจ็บวิกฤตอาการหนักมาก จำนวน 31 […]

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 Read More »