Bangkokhospitalrayong

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 จากราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แพทย์แห่งประเทศไทย ความเป็นมา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยองค่อนข้างสูง และในปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรุนแรงติดอันดับต้อนของประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองพร้อมรองรับทุกอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ และอัตราการรอดชีวิต (NTDB) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำหลักคิดเรื่องการเข้าถึงการบริการที่ง่าย และรวดเร็ว สามารถวินิจฉัยภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองในปี 2566 ในปี พ.ศ.2566 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองทั้งหมด 34,767 ราย รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 1,102 ราย รายละเอียดดังนี้ บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 882 ราย บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 135 ราย บาดเจ็บอาการหนัก จำนวน 54 ราย บาดเจ็บวิกฤตอาการหนักมาก จำนวน 31 […]

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 Read More »

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดยคุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, ผู้จัดการฝ่าย และทีม Nurse Educator Unit , เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง สำหรับการออกแบบการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 เวลา 08.00-12.00น.

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2567 Read More »

รู้ทัน รักษาเร็ว... ห่างไกลอัมพาต #STROKE โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

STROKE ระวัง STOP โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทัน รักษาเร็ว.. ห่างไกลอัมพาต

โรคหลอดเลือดสมองตีบ รู้ทัน รักษาเร็ว.. ห่างไกลอัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE “โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคหลอดเลือด ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Stroke, Cerebrovascular disease เป็นโรคที่ทำให้เสี่ยงเป็นอัมพาตได้ และโรคหลอดเลือดสมองตีบทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน หากรักษาไม่ทันเวลา ส่วนใหญ่มักพบกับผู้ที่มีอาการแต่ไม่ยอมไปพบแพทย์ คิดว่าไม่ได้เป็นอะไร  ดังนั้น ควรเฝ้าระวัง อาการโรคหลอดเลือดในสมอง โดยใช้ BEFAST สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง” เนื้อหาเกี่ยวข้อง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ คืออะไร BEFAST สัญญาณเตือนอันตรายโรคหลอดเลือดสมองตีบ วิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบคืออะไร โรคหลอดเลือดสมองตีบคือ ภาวะสมองขาดเลือดที่มีสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันหรือแตกส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ เป็นผลให้สมองตาย ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทันที โรคหลอดเลือดสมองตีบสาเหตุเกิดจาก ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบและขาดความยืดหยุ่น หรือเกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านใน ทำให้เส้นเลือดอุดตัน และอีกหนึ่งสาเหตุ เกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กแข็งตัวและเกาะที่ผนังหัวใจและลิ้นหัวใจ จากนั้นหลุดลอยตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง ดังนั้น เมื่อพบอาการเสี่ยง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบพบแพทย์ทันที ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

STROKE ระวัง STOP โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทัน รักษาเร็ว.. ห่างไกลอัมพาต Read More »

เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองการอนุมัติ เปิดดำเนินการและรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 1 (มคฉ.1) โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Certificate of Approval Ceremony Open, operate and certify training courses according to Emergency Medical Qualification Standards 1

พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุมัติ เปิดดำเนินการและรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 1 (มคฉ.1) “มคฉ.๑” เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพและเกณฑ์อื่นในการจัดการฝึกอบรมเพื่อการผลิตหรือเพิ่มพูนคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติการกลุ่มช่วยฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำทีมโดย คุณนิลเนตร สืบสาย ผู้จัดการสายงาน PCG 5 และทีมศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรอนุมัติและรับรองหน่วยฝึกอบรม สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ จาก ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ณ สถาบันการ แพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน รวมถึงให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์โดยรถ Ambulance

Certificate of Approval Ceremony Open, operate and certify training courses according to Emergency Medical Qualification Standards 1 Read More »

Extrovert Introvert และ Ambivert ลักษณะนิสัยและวิธีการรับมือ โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง Bangkok Hospital Rayong

Are you wondering what kind of person you are? Do you like to keep to yourself or like to travel?

สงสัยหรือไม่ ว่าเราเป็นคนแบบไหน ชอบเก็บตัวหรือชอบเที่ยว หัวข้อบทความ : Extrovert Introvert และ Ambivert คืออะไร? รับมือกับคนแต่ประเภท Extrovert, Introvert และ Ambivert อย่างไร? Extrovert Introvert และ Ambivert คืออะไร? Extrovert คือ บุคคลที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว ชอบพบปะผู้คนใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นคนมีเพื่อนเยอะ ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าสังคมหรืออยู่กับเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่จะรู้สึกเฉาเป็นพิเศษเมื่อต้องอยู่บ้านหรืออยู่คนเดียว จึงมักเห็นคนกลุ่มนี้อยู่ในงานปาร์ตี้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยหรือในแวดวงการทำงาน คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert มักจะเป็นคนเปิดเผย ชอบเข้าหาคนอื่นก่อนเสมอ เวลามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็มักจะพูดออกไปตรง ๆ หากจะบรรยายบุคลิกภาพแบบ Extrovert ก็อาจจะพูดได้ว่า เป็นคนที่มีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน และเข้ากับคน Introvert แปลว่า คนที่มีลักษณะขี้อายและดื้อรั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักจะเห็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert จะชอบเก็บตัว ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมสักเท่าไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็น Introvert

Are you wondering what kind of person you are? Do you like to keep to yourself or like to travel? Read More »

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง พบบ่อยในคนไทย โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Basal cell skin cancer Cancer is common among Thai people. Know, prevent, and cope.

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง พบบ่อยในคนไทย รู้ ป้องกัน รับมือ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง ชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย  ซึ่งมะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ได้แก่ เบเซลเซลล์ basal cell carcinoma, สเควมัสเซลล์ squamous cell carcinoma และ เมลาโนมา melanoma หากพบอาการผิดปกติ หรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ทำงานกลางแดดเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นต้น ควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยแพทย์เฉพาะทางอยู่เสมอ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์  คือมะเร็งอะไร ปัจจัยเสี่ยง หรือข้อบ่งชี้ก่อเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ วิธีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ การติดตามการรักษามะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์  คือมะเร็งอะไร มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ (Basal cell carcinoma) คือ มะเร็งผิวหนัง ที่พบมากที่สุดในคนไทย มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่ในปัจจุบันมีรายงานพบมะเร็งผิวหนังชนิดนี้เร็วขึ้น โดยมะเร็งชนิดนี้เร็วขึ้น โดยมะเร็งชนิดนี้มีลักษณะ ปรากฏตุ่มแดงหรือดำมันวาวผิวเรียบ คล้ายไฝ

Basal cell skin cancer Cancer is common among Thai people. Know, prevent, and cope. Read More »

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งไฝ คืออะไร แยกให้ออก พร้อมรักษา โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Moles or cancer, observe carefully, separate them and be ready for treatment.

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งไฝ  สังเกตให้ดี แยกให้ออก พร้อมรักษา มะเร็งผิวหนัง มะเร็งไฝ สามารถรักษาได้ หากตรวจพบเร็ว ดังนั้น การตรวจคัดกรองวิธีที่ง่ายที่สุด คือ การสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเอง โดยเฉพาะโรคมะเร็งผิวหนัง สามารถสังเกตได้จากจุดตามร่างกาย สภาพผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไป มีไฝที่ผิดปกติ รวมถึงสภาพภายในร่างกายด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากพบอาการน่าสงสัย อาการบ่งชี้เป็นโรคมะเร็งผิวหนัง รีบเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาทันที เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โรคมะเร็งผิวหนัง คือมะเร็งอะไร อาการโรคมะเร็งผิวหนัง วิธีสังเกตความแตกต่างระหว่างไฝธรรมดา และมะเร็งไฝ (ABCDE ) ปัจจัยเสี่ยง หรือข้อบ่งชี้ก่อเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนัง วิธีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง โรคมะเร็งผิวหนัง คือมะเร็งอะไร มะเร็งไฝ (Malignant melanoma) คือ มะเร็งผิวหนัง ชนิดหนึ่ง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สร้างเม็ดสี (Melanocyte) มีการแบ่งตัวมากผิดปกติ มะเร็งไฝ พบได้น้อยกว่ามะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆ แต่มีความรุนแรงมาก เนื่องจากสามารถแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะอื่นในร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง และกระดูก

Moles or cancer, observe carefully, separate them and be ready for treatment. Read More »

PR MOU

Memorandum of Understanding (MOU) signing ceremony on 29 November 2022 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส ร่วมลงนาม พร้อมด้วยดร.เยาวดี สุวรรณาคะ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมพิธี โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองให้การต้อนรับเพื่อตกลงให้ความร่วมมือด้านวิชาการ ( MOU  )ต้องการจะตอบสนองความต้องการด้านวิชาการอย่าลืมที่จะมีเวลาทำงานร่วมกัน ในองค์กร ร่วมกันสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยติดตามเรียนรู้จากพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยต่างๆ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกหลักสูตรโปรดปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไปนี้ วันที่เปิดให้ :  มอบสิทธิพิเศษเหนือโรงพยาบาล( Hospital Profile) โดยแพทย์หญิง พัชรี ปิยวรเดช รองตรวจ รพ.กรุงเทพระยอง และสิ่งที่ดีกว่าที่ควรจะได้รับจากทุกคนในโรงพยาบาลทั่วไป  โดยคุณนุชนาท พุทธกันยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00-16.00

Memorandum of Understanding (MOU) signing ceremony on 29 November 2022  Read More »

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย  โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง 23 พฤศจิกายน 2565

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย  โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร BDMS เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา 07.30-11.00 น.  ณ รพ.มะเร็งกรุงเทพระยอง รพ.พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2565  การบริการของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม,มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งปอด เป็นต้น รังสีรักษา เคมีบำบัด ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง และอื่นๆ

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลคุณตาคุณยาย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง Read More »

Fibro โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ ตรวจFibroโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Liver Health Checkup (FibroScan) not as scary as you think.

FibroScan ตรวจสุขภาพตับ ไม่เจ็บตัว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด Fibro Scan ไฟโบรสแกนการตรวจสุขภาพตับ ไม่เจ็บตัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิด… เหตุผลที่ควรตรวจสุขภาพตับ หรือตรวจความผิดปกติของตับ เพราะตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ และตับยังมีหน้าที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์สารต่างๆที่ร่างกายต้องการ ไม่ว่าจะสร้างน้ำดี ซึ่งน้ำดีช่วยละลายไขมัน, ตับเป็นแหล่งสะสมพลังงานและสารอาหาร, ตับผลิตพลังงานให้ร่างกายในการนำสารอาหารมาสลายให้พลังงาน, ตับเป็นแหล่งทำลายพิษต่างๆ รวมถึงยาด้วย ดังนั้น หากสุขภาพตับไม่ดี ย่อมส่งผลต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์อย่างแน่นอน เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การตรวจ FibroScan คืออะไร ? ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพตับ ช่วยเรื่องอะไรบ้าง ? ใครบ้าง ? เหมาะกับการตรวจสุขภาพตับ (FibroScan) ตรวจ FibroScan ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ? ตรวจตับเจ็บหรือไม่ ? FibroScanสามารถตรวจหามะเร็งตับได้หรือไม่ ? โปรแกรมตรวจFibroScan โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  การตรวจ FibroScan คืออะไร ? เครื่อง FibroScan คือ เครื่องที่ใช้ตรวจเพื่อดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับ ในปัจจุบัน เครื่องตรวจนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก และแม่นยำสูง

Liver Health Checkup (FibroScan) not as scary as you think. Read More »

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า